Dzwonnik

Informacja o zakładzie

Rozlewnia Gazu Płynnego firmy DZ-L GAZ SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA w Wierzchucinku

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w Rozlewni Gazu Płynnego firmy DZ-L GAZ Sp. z o.o. Sp. komandytowa w Wierzchucinku.

1. Oznaczenie prowadzącego zakład oraz adres.

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w Rozlewni Gazu Płynnego firmy DZ-L GAZ Sp. z o.o. Sp. komandytowa w Wierzchucinku.

Adres zakładu:

Nazwa Rozlewnia Gazu Płynnego
Adres Wierzchucinek 2, 86-014 SICIENKO
Telefon 52 381 50 29
Fax 52 381 50 29

Oznaczenie prowadzącego zakład oraz adres:

Nazwa Prowadzącego DZ-L GAZ SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA
Kierujący Zakładem Kierownik Rozlewni
(zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem przez prowadzącego zakład)
Adres siedziby Wierzchucinek 2, 86-014 SICIENKO
Telefon 52 381 50 29
Fax 52 381 50 29
www www.dzwonnik.pl
e-mail biuro@dzwonnik.pl
NIP 5542959776
REGON 369097290

2. Potwierdzenie, że zakład podlega regulacjom prawnym i przepisom administracyjnym ustanawiającym system przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym

Rozlewnia Gazu Płynnego w Wierzchucinku jest zakładem o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR), zgodnie z klasyfikacją dokonaną na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. nr 2016, poz. 138).

Zgodnie z wymaganiami prawnymi wszystkie obowiązki spoczywające na prowadzącym zakład zostały zrealizowane. Obowiązująca dokumentacja wymagana przez ustawę Prawo ochrony środowiska została przekazana w dniu 24.08.2018 r. Komendantowi Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

3. Charakter działalności w Rozlewni Gazu Płynnego w Wierzchucinku

DZ-L GAZ SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA w Rozlewni Gazu Płynnego prowadzi szereg operacji technologicznych związanych z gazem płynnym propan-butan.

Do podstawowej działalności operacyjnej w Rozlewni Gazu Płynnego w Wierzchucinku zaliczamy:

4. Rodzaje substancji niebezpiecznych występujących na terenie rozlewni

W Rozlewni Gazu Płynnego w Wierzchucinku znajdują się następujące substancje niebezpieczne:

5. Informacje związane z charakterem zagrożenia poważną awarią z uwzględnieniem skutków dla ludzi i środowiska

Substancje znajdujące się na terenie Rozlewni Gazu Płynnego w Wierzchucinku stwarzają zagrożenia, ale zagrożenia mogące wystąpić na terenie rozlewni, w większości przypadków nie zagrażają osobom i obiektom poza terenem zakładu.

W strefie zagrożenia wystąpić może promieniowanie cieplne o natężeniu większym niż 4kW/m², spowodowane gwałtownym zapłonem ulatniającego się gazu oraz odłamki powstałe w czasie ewentualnego wybuchu.

6. Opis systemu bezpieczeństwa i ograniczania skutków awarii przemysłowej dla ludzi, majątku i środowiska naturalnego.

W przypadku wystąpienia awarii podjęte zostaną działania ratownicze polegające na uruchomieniu przeciwpożarowej instalacji zraszającej na zagrożonych obiektach, zamknięte zostaną zawory na zbiornikach gazu, na terenie zakładu wyłączona zostanie energia elektryczna, powiadomiona zostanie KM PSP WIOŚ w Bydgoszczy. Filozofia bezpieczeństwa i ograniczania skutków awarii przemysłowej dla ludzi, majątku i środowiska w przypadku jej zaistnienia w Rozlewni Gazu Płynnego w Wierzchucinku opiera się o następującą sekwencję działań:

Filozofia bezpieczeństwa i ograniczania skutków awarii przemysłowej dla ludzi, majątku i środowiska w przypadku jej zaistnienia

7. Procedury ostrzegania i informowania ludności w przypadku wystąpienia poważnej awarii

Na terenie rozlewni alarmowanie w przypadku zaistnienia awarii odbywa się przy pomocy wszelkich dostępnych środków komunikacji tzn.:

Ostrzeganie o awarii realizowane jest poprzez uruchomienie syreny alarmowej.

8. Sposób postępowania ludności zamieszkującej lub przebywającej w bezpośrednim sąsiedztwie rozlewni w przypadku wystąpienia poważnej awarii

W przypadku ogłoszenia alarmu o pożarze, wybuchu lub innym miejscowym zagrożeniu na terenie rozlewni konieczna jest współpraca pomiędzy społecznością lokalną, a osobami uprawnionymi do kierowania działaniami ratowniczymi.

Najważniejsze kroki ludności w przypadku zagrożenia, po ostrzeżeniu o awarii:

9. Potwierdzenie, że prowadzący zakład podjął odpowiednie działania w zakresie przygotowania zakładu do współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i reagowania na wypadek zagrożeń

Prowadzący zakład, w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązany, jest m.in. do podjęcia odpowiednich przygotowań w zakładzie, w tym również w porozumieniu ze służbami ratowniczymi, które cyklicznie kontrolują takie zakłady, w celu zapobiegania powstawaniu awarii, zaś w przypadku ich wystąpienia – opanowania zdarzenia oraz zminimalizowania jej skutków.

W trosce o bezpieczeństwo pracowników, społeczności lokalnej oraz środowiska naturalnego Zarząd DZ-L GAZ SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA i personel techniczny w rozlewni gazu, przeznaczony do działań w czasie wystąpienia awarii oraz usuwania jej skutków ściśle współpracują ze służbami Państwowej Straży Pożarnej, Służbą Zdrowia (pogotowie ratunkowe), Urzędem Gminy Sicienko, Policją i odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia awarii oraz ograniczenia jej skutków.

10. Obszar uzyskania dodatkowych informacji związanych z bezpieczeństwem Rozlewni Gazu w Wierzchucinku, z zastrzeżeniem wymogów dotyczących informacji niejawnych, ustalonych w przepisach krajowych.

Bliższych informacji (oprócz informacji niejawnych) udziela Kierownik Rozlewni po telefonicznym ustaleniu terminu spotkania (Tel 052 381 50 29) w siedzibie zakładu/rozlewni w dni robocze w godzinach 8-16

Opracowanie dokumentu: Kierownik Rozlewni Gazu Płynnego w Wierzchucinku