Dzwonnik

Zgoda na e-faktury

Oświadczenie dotyczące e-faktury

Serdecznie zachęcamy do uruchomienia usługi e-FAKTURA, umożliwiającej otrzymywanie pocztą elektroniczną (mailem) faktur wystawianych przez wystawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF, wraz z dokumentami wydanie oraz wszelkich innych pism i korespondencji związanych z realizacją umów / faktur.

Klientów, którzy chcieliby korzystać z e-FAKTURY prosimy o wypełnienie zamieszczonego obok formularza – oświadczenia.

Wypełnienie i przesłanie formularza stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, wraz z dokumentami wydania oraz wszelkich innych pism i korespondencji związanych z realizacją umów, w poniższym brzmieniu:

§ 1

Nabywca oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych przez wystawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF, wraz z dokumentami wydania oraz wszelkich innych pism i korespondencji związanych z realizacją umów / faktur.

Wystawca zobowiązuje się przesyłać drogą elektroniczną, w formacie PDF, faktury oraz wszelką inną korespondencję związaną z realizacją umowy.

W formacie PDF będą wystawiane i przesyłane drogą elektroniczną również faktury korygujące i duplikaty faktur.

§ 2

Wystawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z następujących adresów e- mail: sekretariat@dzwonnik.pl bądź innego adresu mailowego z domeny @dzwonnik.pl

Nabywca oświadcza, że adresem e- mail właściwym do przesyłania faktur jest adres e-mail wskazany w formularzu. Strony zobowiązują się co najmniej na trzy dni przed zmianą danych określonych w § 2 poinformować o tym drugą stronę drogą elektroniczną.

§ 3

Nabywca i wystawca faktur zobowiązują się przechowywać egzemplarze faktur w formie papierowej lub elektronicznej do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

§ 4

W razie cofnięcia przez nabywcę zezwolenia, o którym mowa w § 1, wystawca traci prawo do wystawiania faktur w formie PDF i przesyłania ich drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od nabywcy o cofnięciu zezwolenia. Cofnięcie zezwolenia może nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej.

Informację o cofnięciu zezwolenia należy przesłać na adres e-mail sekretariat@dzwonnik.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres wystawcy faktury.

Zasady przetwarzania danych osobowych

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także w celach archiwizacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem DZ-L GAZ SP. Z O.O.SP. Komandytowa jest ułatwienie komunikacji z odbiorcą i skuteczne przekazywanie informacji dot. płatności. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne w zakresie realizacji ww. celów. DZ-L GAZ SP. Z O.O.SP. Komandytowa będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz DZ-L GAZ SP. Z O.O.SP. Komandytowa. Ponadto DZ-L GAZ SP. Z O.O.SP. Komandytowa będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą do momentu realizacji celu w którym zostały pozyskane, a także dla celów archiwizacyjnych jednak nie dłużej niż przez 5 lat.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt: Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: DZ-L GAZ SP. Z O.O.SP. Komandytowa WIERZCHUCINEK 2 86-014 SICIENKO e-mail: rodo@dzwonnik.pl